118 ایران
118 ایران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نظر (مرکزی )


مدیریت : آقای دکتر حمید رضا سوزنگری (متخصص کلینکال –آناتویکال پاتولوژی )
فعالیت :
پذیرش و انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی شامل:

هورمون شناسی

بیوشیمی

هماتولوژی

ایمنولوژی

میکروب شناسی و انگل شناسی

الکتروفروز هموگلوبین و پروتئین

پاتولوژی (بررسی نمونه های جراحی)

سیتولوژی و انجام پاپ اسمیر

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها و بیمه تکمیلی – بیمه ایران – دی – آسیا – آتیه سازان حافظ و بانک های تجارت – ملی – ملت – صادرات و سپه

تلفن های تماس :
031-36279502

اصفهان – خیابان نظر شرقی – قبل از تالاراندیشه – کوچه شهید زارعی (آسیاب )- آزمایشگاه پاتوبیولوژی نظر (مرکزی )

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید