شرکت ایمین جی کار فدک


مدیریت  :    آقای مسعود پاک نژاد

تنها تولیدکننده ی لباس محیط کار با رعایت کلیه ی موازین استاندارد و HSE

تلفن های تماس :

0313-5232212 – 5232213

موبایل :

09131111570

اصفهان – خیابان جی – روبروی مجتمع فرهنگی شهروند

فهرست