118 ایران
118 ایران

مشاوره ازدواج

 

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری با و بدون نوروفیدبک، و نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

چکیده

 مقدمه هدف پژوهش حاضر, اثربخشی درمان شناختی-رفتاری با و بدون نوروفیدبک, و نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. روش برای انجام این پژوهش80 نفر از مراجعین به 4 مرکز مشاوره حومه تهران اختلال اضطراب فراگیر داشتند (در سه گروه درمان و یک گروه کنترل) در دو مرحله پیش و پس آزمون از طریق آزمون اضطراب حالت-صفت اسپیلبرگر و بهزیستی روان شناختی ریف مورد سنجش قرارگرفتند. دوگروه طبق برنامه درمانی30 جلسه آموزش نوروفیدبک و دوگروه 15جلسه درمان شناختی-رفتاری دریافت کرد و گروه کنترل مداخله دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره توسط نرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد هر درمان به تنهایی باعث کاهش اضطراب وافزایش ارتقای بهزیستی روان شناختی در گروه های درمان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون گردید اما این تغییر درگروه کنترل مشاهده نشد و وقتی این دو درمان کنار هم به کار رفت اثر درمانی بیشتر شد. بحث و نتیجه گیری: باتوجه به یافته ها نتیجه گرفته شد که درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک هر یک به تنهایی در درمان وارتقای بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موثر است و ترکیب این دو روش اثر درمانی بیشتری دارد.

 

تماس با ما

تهران پاسداران،روبروی بانک مرکزی،بین دشتستان هفتم و هشتم، ساختمان پزشکان سینا طبقه سوم
02122882473
09393448506
 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید