118 ایران
118 ایران

 

دکتر نیما کوشا

• جراح ومتخصص چشم

• فوق تخصص قرنیه

• جراحی آب مروارید

• لیزیک • PRK

• پیوند قرنیه وگلوکوم روزهای کاری :شنبه تاچهارشنبه 20-16-شنبه –سه شنبه-چهارشنبه

 

بهترین دکتر لیزیک در اصفهان

تغییرات آسفریسیتی و ابیراهی های رده بالا چشم در عمل کراتکتومی فوتورفرکتیو (PRK)

چکیده

 سابقه و هدف: Optimized روش رایجی است که در آن ابیراهی های رده بالا توسط دستگاه در بیمار القا می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان ابیراهی های رده بالا القا شده خارج از کنترل جراح و تاثیر آن بر نتایج بینایی بعد از عمل کراتکتومی فوتورفرکتیو (PRK) بود. روش بررسی: در کارآزمایی بالینی Before and after treatment, تعداد 24 بیمار شامل 48 چشم وارد مطالعه شدند. برای کلیه بیماران قبل و 6 ماه بعد از عمل اورب اسکن, اندازه گیری ابیراهی های چشمی, قرنیه و اسفریسیتی با توپولایزر ارزیابی شد. یافته ها: بیماران شامل 8 مرد و 16 زن با میانگین سنی 5± 29 سال بودند. ابیراهی های کلی رده بالای چشمی پس از عمل افزایش پیدا کرد و بین ابیراهی های قرنیه ای و چشمی رده سوم و چهارم زرنیکه قبل و پس از عمل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. ابیراهی کروی قرنیه ای و چشمی افزایش یافت. میانگین آسفریسیتی قبل و بعد از عمل مشابه بود. همچنین رابطه معنی داری بین مقدار اکی والان اسفر و ابیراهی های رده بالای کل و ابیراهی کروی یافت شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر, پس از عمل اختلالات انکساری چشم بیمار بهبود می یابد, ولی با القای ابیراهی های رده بالا به حالت ایده ال و بدون اختلال نمی رسد, هرچند سبب بهبود رفرکشن می شود که بر کیفیت بینایی بیماران اثرگذار است. با توجه به یافته های موجود به نظر می رسد روش optimized علی رغم برتری بر روش مرسوم کماکان موجب القای ابیراهی های رده بالا و تغییر آسفریسیتی از حالت prolate به oblate می شود.

اصفهان- خیابان محتشم کاشانی(دقیقی)- روبروی mri و پارکینگ عمومی – بن بست گلشن(۲۴) -ساختمان دیدآوران-طبقه دوم

09356795597

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید