شرکت پاک اندیش خان میرزا

خدماتی


مدیریت :  آقای کهیار شیخ احمدی

فعالیت :

شرکت خدماتی ، تاسیساتی ، نیروی انسانی و بازرگانی ، طبخ و توزیع غذا

تلفن تماس :

031-36541344

شماره های همراه:

09144227431

09138273732

آدرس: اصفهان – راه حق – خلیج فارس 5 ( خیابان شهید مفتح) – کوچه 3/1

شعبه 2: تبریز – سردرود – جنب اداره گاز  34206677-041

 خدمات منازل

SS11118S