کارگاه پرده دوزی تک سوزن


مدیریت  :    مجید صادقانی

کارگاه طراحی و دوخت انواع پرده های – داخلی و خارجی

تلفن های تماس :

0313-5540371-09132140719

اصفهان – خ پروین – پل سرهنگ – جنب طباخی کریمی

فهرست